Политиката за защита на личните данни

Обработване на лични данни.

Във връзка с Общите условия и Политиката на 1002productions.com за защита на личните данни, 1002productions.com информира потребителите на сайта относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Администратора и Обработващия във връзка с регистрирането и предоставянето на Услуга от страна на 1002productions.com. Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на лични данни.

Настоящата политика за защита на личните данни се отнася за лица, които посещават нашия уебсайт или свалят и използват нашето приложение. Тя служи да информира потребителите ни относно извършваното от нас обработване на техните лични данни, като гарантира, че се отнасяме към тях с необходимата грижа и внимание и в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни при използване на Услугата.

В политиката за защита на личните данни се разяснява стандартната практика на 1002productions.com във връзка с извършваното събиране, съхраняване, използване и оповестяване на определена информация, включително и на личните данни на потребителите на сайта, при извършваното предоставяне на Услугата към тях.

Потребителите могат да се чувстват защитени, когато предоставят личните си данни на 1002productions.com поради предприетите и  внедрени технически и организационни мерки за сигурност, осигуряващи защитата на личните им данни и по-специално от неоторизиран достъп или оповестяване, използване, модификация и унищожаване и загуба.

Администратор на лични данни

Администратор при обработката на Вашите лични данни е 1002 ПРОДЪКШЪНС“ ООД.

1002productions.com събира Вашите лични данни, когато:

– Вие посещавате уебсайта;

– Вие създавате акаунт и/или използвате Услугата;

– Вие поръчвате допълнителна услуга или продукт, предлагани от нас;

– Вие инсталирате и/или използвате приложение, включено в Услугата;

– Вие уведомявате за грешки, неправомерни или по друг начин неподходящи материали, или осъществявате контакт по друг повод с отдела за клиентско обслужване на 1002productions.com;

1002productions.com събира информация и чрез наши бисквитки или бисквитки на трети лица и други подобни начини за проследяване, с които могат да се проследяват Вашите дейности и направените избори, т.е. когато използвате Услугата или посещавате нашия уебсайт. Това се прави с цел улесняване на вписването и запаметяване на Вашите предпочитани настройки. В следствие на което  ние можем да изпращаме към Вас, съобразени с Вашите предпочитания, маркетингови съобщения и да измерваме успеха на рекламата. Допълнителна информация за използването на бисквитки от 1002productions.com е предоставена в Политиката за бисквитки на уебсайта 1002productions.com

Лични данни, които събира  1002productions.com

Лични данни се събират при регистрация в 1002productions.com. Основните потребителски данни, събирани от 1002productions.com включват:

– Вашите данни за контакт, като например Вашето име и/или потребителско име, имейл адрес и/или телефонен номер;

– Вашите данни във връзка с плащания, като например вида и валидността на Вашата дебитна/кредитна карта.

– 1002productions.com може да събира и данни за Вашата дата на раждане, пол и допълнителни данни за контакт, като например Вашия адрес.

– 1002productions.com може също да събира предоставена от Вас лична информация относно членове на Вашето семейство (включително имената на членове на Вашето семейство, дати на раждане и какви са техните интереси). При избор от Ваша страна да предоставите такива лични данни, Вие гарантирате пред нас, че ги предоставяте с тяхното лично съгласие, както и да ги информирате за извършваното от нас обработване.

При използването на Услугата или допълнителни услуги и продукти на 1002productions.com, както и при посещаването на уебсайта, е възможно 1002productions.com също така да събира данни за:

– използването (като например избор на заглавия и заявки за търсене);

– за визуализация (например съдържание, което се разглежда);

– технически данни (например уникални идентификации на платформи, версии на телефона и платформата, IP адрес на устройството, версия на приложението на 1002productions.com, езикови настройки, информация за URL, парола (кодирана), бисквитки и вид браузър;

– в случаите при  регистрацията, когато сте заявили и издаване на фактури, е възможно на 1002productions.com да е необходимо да събира и обработва и част от данните, които предоставяте на доставчика на платежни услуги на 1002productions.com за улесняване на това фактуриране;

– възможно е 1002productions.com също така да събира и обработва лични данни, които предоставяте в публични форуми на уебсайта 1002productions.com или директно на 1002productions.com, когато използвате уебсайта на 1002productions.com на платформи на трети лица, като например магазини за приложения, сайтове на социални мрежи, или свързвате Вашия потребителски профил към сайт или платформа на трето лице с използване на Вашия личен акаунт;

– възможно е също така 1002productions.com да събира и обработва определени лични данни във връзка с това дали имате право да използвате съответната Услуга и избрания от Вас начин на плащане.

Срок за съхраняване на данните

1002productions.com съхранява Вашите лични данни само за такъв срок, какъвто е необходим предвид целите на съответната дейност по обработването им.

Личните данни, събрани и обработвани за маркетингови цели, ще се съхраняват толкова време, колкото време Вие сте Потребител и дванадесет (12) месеца след приключване на периода, за който Вие сте били потребител, освен ако доброволно сте дали съгласие на 1002productions.com да продължи да обработва тези данни.

Вашата лична информация за библиотеката Ви с аудио/електронни книги в 1002productions.com ще бъде съхранявана толкова време, колкото време Вие сте Потребител на Услугата и за срок от двадесет и четири (24) месеца след това, в случай че решите отново да сте потребител на  1002productions.com в рамките на този период.

Вашите лични данни, събирани в случаите при свързване от Ваша страна с нашия отдел за клиенти, относно поддръжка или във връзка с други цели, ще бъдат съхранявани в срок от двадесет и четири (24) месеца след разрешаването на последната Ви заявка за поддръжка (например въпроси и искания).

Вашите лични данни ще бъдат обработвани за аналитични цели по време на Вашия период като потребител на 1002productions.com и в продължение на двадесет и четири (24) месеца след това.

Възможно е  1002productions.com да съхранява лични данни и за по-дълъг от горепосочените периоди от време, когато това се изисква съгласно приложимото законодателство или е необходимо за установяване, упражняване или защита на определено право при правна претенция.

Място на съхранение на личните данни

Вашите лични данни се съхраняват на сървъри, разположени на територията на Република България.

Необходимост от обработката на Вашите лични данни

1002productions.com обработва Вашите лични данни, за да управлява клиентските взаимоотношения с Вас, както и за да изпълнява своите законови задължения. Възможно е обработването на Вашите лични данни да е свързано и с   извършването на пазарни и клиентски анализи, пазарни проучвания, статистически анализи, мониторинг на бизнес дейността, както и за бизнес и методологично развитие на 1002productions.com с цел да развива и персонализира Услугата и нейните характеристики.

1002productions.com също така обработва Вашите лични данни, за да предоставя по-добри и персонализирани оферти и услуги. Това обработване се  извършва с цел да се намали риска да Ви бъде изпратена нерелевантна реклама или друг вид нерелевантен маркетинг материал.

1002productions.com обработва Вашите лични данни и с цел предотвратяване, откриване и разследване на евентуални забранени или незаконосъобразни дейности, включително измама, както и за прилагане на нашите Условия за използване.

Правно основание за обработване на личните данни

По-голямата част от предоставените от Вас лични данни на  1002productions.com се обработват във връзка с изпълнението на  Общите Условия от страна на 1002productions.com, т.е. за да може 1002productions.com да предоставя и администрира Услугата и нейните функционалности. Това се отнася и за случаите, когато 1002productions.com обработва, наред с другото, Вашите данни за контакт, като напр. Вашия имейл адрес или Вашия телефонен номер, както и информация от доставчика на платежни услуги.

Част от Вашите лични данни  се обработват на основата на преценка за баланса на интереси, т.е. законният интерес на 1002productions.com по отношение на обработването на данните се ползва с предимство пред евентуалното въздействие и риск, които обработването на данните може да има спрямо Вас. Пример за такова обработване на Ваши лични данни от страна на 1002productions.com може да е с  цел поддръжка (напр. заявки за обща поддръжка) или за определени маркетингови цели, различни от директен маркетинг, или за съхраняване на информацията за библиотеката Ви с аудио книги в 1002productions.com след изтичане на предоставената Ви от нас Услуга.

Когато предоставяте лични данни на други физически лица, например членове на Вашето семейство, Вие носите отговорност за тяхното съгласие за обработката на личните им данни.

До степента, в която единственото правно основание за обработването на данните е дадено съгласие, даването на такова съгласие от Ваша страна е доброволно и можете по всяко време, изцяло или частично, да оттеглите Вашето съгласие.

Цялостност и сигурност на данните

Сигурността, цялостността и поверителността на Вашите лични данни са много важни за нас. В тази връзка са внедрени мерки за техническа, административна и физическа сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни по-специално срещу неоторизиран достъп или оповестяване, използване, промени, унищожаване и загуба.

1002productions.com разполага и поддържа режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на потребителите. 1002productions.com  и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на потребителя срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

Законосъобразно разкриване на личните данни пред трети лица                                           

1002productions.com може да разкрие Ваши лични данни на свои свързани лица – пред бизнес партньори, доставчици и други трети лица, с цел да изпълни споразумението с Вас или да изпълни договори с доставчици и бизнес партньори на 1002productions.com, или съобразно с целите, посочени в настоящата политика за защита на личните данни. Пример за такова разкриване на Ваши лични данни е случаят, когато се предоставя информация, напр. на Вашата банка, за да се докаже спазване на изисквания, за разясняване на недоразумения и т.н.

Възможно е и разкриването на  Ваши лични данни на трети лица с цел 1002productions.com да Ви изпраща съобразени с Вас реклами и маркетинг съобщения, за да избегне изпращането на нерелевантни реклами или други нерелевантни маркетинг съобщения, с цел измерване на успеха и обсега на нашия дигитален маркетинг, както и за други промоционални цели.

1002productions.com може също така да разкрие лични данни на дружества, обработващи лични данни от наше име, като напр. нашите доставчици на ИТ системи, дружества за обслужване на клиенти и свързани с тях лица. При предоставянето на Ваши лични данни на такива дружества, обработващи ги от името на 1002productions.com, ние сключваме с тях договори за обработване на данните, за да се осигури поддържането на високо ниво на сигурност на Вашите лични данни.

Лични данни могат също така да бъдат разкрити, ако е необходимо, за да бъдат спазени законови изисквания или изисквания от страна на компетентните органи или агенции, за защита на законните интереси на 1002productions.com или за откриване, предотвратяване или привличане на вниманието към евентуална измама и други въпроси, касаещи сигурността, или технически въпроси.

Връзки към външни уебсайтове

Предоставените от 1002productions.com данни могат да съдържат връзки към уебсайтове, управлявани или притежавани от лице, различно от 1002productions.com. Ние не носим отговорност за обработването на лични данни, извършвано от такива уебсайтове.

Политика за защита на личните данни-промени

Политиката за защита на личните данни на  1002productions.com подлежи на периодичен преглед. При значителни промени в политиката за защита на личните данни, ние ще Ви уведомим по имейл, с SMS или посредством Услугата преди промените да влязат в сила. Политиката за защита на личните данни се публикува и на уебсайта на 1002productions.com. При необходимост от Вашето съгласие за дадена промяна, 1002productions.com ще поиска това ново съгласие от Вас.

Съгласно приложимото законодателство, всеки потребител има следните права във връзка със защитата на своите лични данни:

  • да отправи запитване до 1002productions.com дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните лични данни, както и информация относно целта, за която се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кого са разкрити или ще бъдат разкрити (право на достъп), съгласно чл. 15 от ОРЗД;
  •  да поиска корекция на неточност в Личните му данни или допълване на непълни негови Лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране) съгласно чл. 16 от ОРЗД;
  • да поиска от 1002productions.com да изтрие свързани с него Лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които потребителят е оттеглил съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил (право на изтриване, право „да бъдеш забравен“) съгласно чл. 17 от ОРЗД;
  • да поиска от 1002productions.com да ограничи обработката на Личните му данни (т.е. Личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на Личните данни се оспорва от потребителя, когато обработването е неправомерно или когато 1002productions.com не се нуждае повече от тях за целите на Услугата, но потребителят изисква данните да бъдат съхранени с цел защита на негови правни претенции (право на ограничаване на обработването) съгласно чл. 18 от ОРЗД;
  • да поиска от 1002productions.com личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните), съгласно чл. 20 от ОРЗД;
  •  право на възражение съгласно чл. 21 от ОРЗД. Потребителят има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него; и
  •  право на жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на Личните му данни, съгласно чл. 77 от ОРЗД.

Всеки потребител на сайта може да упражни посочените по-горе права, като изпрати искане до  1002productions.com или до обработващите данни чрез писмено заявление до e-mail info@1002productions.com или до адреса на 1002productions.com, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с потребителя и други данни за идентифициране на съответния потребител, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване.

Всеки потребител може да изиска анулирането на регистрацията във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си като се свърже с  1002productions.com чрез info@1002productions.com. В този случай потребителят губи правото си да използва предоставената от 1002productions.com  Услуга.

Вие също така имате право да подадете оплакване пред компетентен орган, ако считате, че Вашите лични данни се обработват в противоречие с приложимото законодателство за защита на личните данни. Ако сте местно лице, ако работното Ви място е в България, или ако предполаганото нарушение на закона за защита на данните е било извършено в България, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.