ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „1002 ПРОДЪКШЪНС “ ООД

1.      За нас

„1002 ПРОДЪКШЪНС“ ООД, ЕИК: 205060423 за кратко по-долу наричано „Ние“, предоставя цифрова услуга, наричана по-долу  „Услугата“, с помощта на  която Вие като Потребител можете да слушате аудио книги на Вашия компютър, мобилен телефон или на други устройства с Интернет достъп.

Настоящите Общи условия уреждат реда и правилата за регистрация и ползване на услугите в сайта, които Общи условия потребителите на сайта са длъжни да спазват. Общите условия са публично оповестени и са свободно достъпни на официалния сайт на „1002 ПРОДЪКШЪНС“ ООД, а именно: www.1002productions.com

Неразделна част от Официалните правила са Политика за използване на бисквитки и Политика за защита на личните данни на „1002 ПРОДЪКШЪНС“ ООД.

„1002 ПРОДЪКШЪНС“ ООД си запазва правото да променя или допълва общите условия, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата www.1002productions.com

2. Право на регистрация в сайта.

В сайта могат да се  регистрират всички пълнолетни и дееспособни физически лица.

3. Територия на предлаганите от „1002 ПРОДЪКШЪНС“ ООД услуги.

Ние предлагаме своите услуги на български и чужди граждани.

4.      Дефиниции.

www.1002productions.com – Официална  страница на предлаганите от „1002 ПРОДЪКШЪНС“ ООД услуги;
www.1002productions.com се управлява от „1002 ПРОДЪКШЪНС“ ООД, което дружество е и обработващ лични данни по смисъла на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните;

5.      Описание на предлаганите услуги

Използването на услугата може да включва слушане на аудио материали, в това число аудио книги, или използване на друго съдържание или услуги. Услугата е само за лично ползване, не може да я предоставяте на трети/ други лица .

За да използвате Услугата, е необходимо Вашият мобилен телефон, таблет или персонален компютър да е свързан с интернет.

Регистрацията за определена Услуга не е обвързана с Вашият IP адрес, т.е. Вие имате възможност да се възползвате от нея на всяко едно от изброените по-горе Ваши устройства.

www.1002productions.com си запазва правото при възникване на необходимост или поради други обстоятелства да променя техническите изисквания за ползване на Услугата, като се задължава своевременно да уведоми своите потребители за настъпилите промени, ограничаващи техническите възможности за ползване на Услугата или нейното съдържание, като публикува промени в тези Общи условия. За регистрираните потребители, които са закупили вече аудио книги, уведомлението ще се извърши и по личния на всеки потребител имейл адрес.

Потребителят на www.1002productions.com се съгласява да ползва Услугата, включително съответните й функционалности, съгласно настоящите Условия, приложимото законодателство, правила и разпоредби или други ограничения за използването на Услугата или нейното съдържание.

6.      Регистрация

Всеки потребител, който желае да закупи аудио книга или друг продукт от магазина, следва първо да се регистрира на сайта чрез попълване на нашия регистрационен формуляр и да предостави коректно изискваните от него данни.

Когато Ви бъде поискано да попълните регистрационен формуляр или да предоставите друга информация, подадените от Вас данни трябва да са верни, точни и пълни. При настъпване на промени в предоставените от Вас данни, моля да ни уведомите незабавно за всички промени в подадената от Вас информация.

Ако изберете или сте получили идентификационен код на потребител, парола или всяка друга информация, като част от нашите процедури за сигурност, Вие трябва да третирате тази информация като поверителна и не трябва да я предоставяте на трети лица. Ние си запазваме правото да деактивираме всеки идентификационен код или парола на потребител, независимо дали са избрани от Вас или са били дадени от нас по всяко едно време, ако преценим, че не сте спазили някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване.

При съмнение или ако Ви е известно, че някой, различен от Вас, знае вашия идентификационен код или парола за потребител, незабавно ни уведомите на info@1002productions.com.

7.      Цени и начин на плащане

www.1002productions.com работи с доставчици на платежни услуги от трети лица, чрез които потребителите ни ще могат да извършват всичките си плащания.

Цените на предлаганите от www.1002productions.com услуги са обявени на  интернет сайта www.1002productions.com. Цените са крайни, с включен ДДС.

Цените, обявени в сайта, не включват разходи  или такси за трансфер на данни, за каквито доставчикът на Интернет или на телекомуникационните услуги на потребителя може да претендира въз основа на договор сключен помежду им.

Плащането се извършва чрез Интернет през електронните системи ePay.bg или PayPal, осигуряващи възможност за извършване на плащания чрез Интернет с кредитни или дебитни банкови карти, както и с други платежни инструменти, одобрени и предоставяни от ePay.bg или PayPal.

В случай на неплащане от страна на потребителя, www.1002productions.com си запазва правото да не му предостави достъп до Услугата.

8. Интелектуална собственост – права

Предоставената Ви от нас Услуга е за лично ползване с развлекателна, информационна и друга подобна цел и съгласно тези Общи условия, Вие нямате право да я използвате за търговски цели.

Предоставената от www.1002productions.com Услуга е защитена с наши авторски права за собственост или собственост на наши лицензодатели.

Ние не Ви прехвърляме права или право на собственост върху никоя част от Услугата, нито прехвърляме права или право на собственост върху никоя част от съдържанието, предоставено от www.1002productions.com като част от Услугата.

9.      Лиценз за софтуер и за съдържание

Услугата е конфигурирана за използване на софтуера за Услугата, нейното съдържание, виртуални елементи или други материали, притежавани или лицензирани от нас. www.1002productions.com Ви предоставя ограничен, отменим, непреотдаваем, непрехвърляем лиценз за достъп и използване на софтуера за Услугата, съдържанието, виртуална част или друг материал само за Ваше лично, нетърговско ползване.

В качеството си на потребител на Услугата Вие давате съгласието си:

– да не копирате;
– да не  възпроизвеждате;
– да не дублирате;
– да не променяте;
– да не  създавате производни произведения;
– да не  излъчвате;
– да не публикувате,
– да не  разпространявате,
– да не предавате,
– да не продавате,
– да не отдавате под наем, на лизинг, заемате, пускате в обръщение или експлоатирате с някаква цел (търговска или друга) материали и/или част от или цялата Услуга, с предоставянето ѝ на трета страна (включително, но не само, показване и разпространение на материалите чрез уеб сайт на трета страна) без изричното предварително писмено съгласие на www.1002productions.com, или както е разрешено по друг начин, съгласно приложимото българско законодателство.

Вие в  качеството си на потребител на Услугата се съгласявате да не:

-преразпределяте, заобикаляте или деактивирате дадена система за защита на съдържанието или технология за управление на цифровите права, използвани за Услугата;
-декомпилирате, подлагате на обратно инженерство, разглобявате или по друг начин да свеждате Услугата в четим от човек вид;
-премахвате идентификации, уведомления за авторски или други права на собственост;

или

-осъществявате достъп или използвате Услугата по незаконен или неразрешен начин или по начин, който предполага обвързаност с нашите продукти, услуги или търговски марки.

Потребителите на Услугата, софтуера за Услугата или съдържанието, декларират и гарантират, че  достъпа им до и използването на Услугата, включително на нейното съдържание, ще бъдат съгласно Условията и горепосочените изисквания.

10. Линкове на трети страни и съдържание

За генерирани от трети страни и достъпни чрез Услугата външни хиперлинкове и/или други елементи на нашия уебсайт и форумите на www.1002productions.com, в и извън Услугата, не означава одобрение от страна на Услугата и/или на свързаните с нея дружества по отношение на становища или възгледи, изразени от такива трети страни, на или извън съответните им уеб сайтове/социални медийни платформи. Ние не проверяваме, одобряваме или поемаме отговорност за точността, актуалността, пълнотата или качеството на съдържанието, съдържащо се в сайтовете на такива трети страни. Ние не носим и отговорност за качеството или доставката на продукти или услуги, които се предлагат, до които има достъп, получават се или се рекламират на сайтове на трети страни/социални медийни платформи. www.1002productions.com не носи отговорност за съдържание, предоставено на уебсайт/социална медийна платформа на трета страна. www.1002productions.com в никакъв случай не поема и не носи отговорност за преки, косвени загуби или други вреди, произтичащи от небрежност, нарушаване на договор, клевета, нарушаване на авторски права или други права върху интелектуалната собственост, поради излагането, разпространението или използването на информация или съдържание, съдържащи се в такива уебсайтове/социални медийни платформи, към които водят поставени хиперлинкове.

Услугата може да интегрира, да бъде интегрирана или да бъде предоставена във връзка с услуги и съдържание на трети страни. Ние не упражняваме контрол върху предоставяните от трети страни услуги, нито върху съдържанието им. Потребителите на нашия сайт е необходимо внимателно да прочетат съответните споразумения или условия за ползване, както и представените им декларации за поверителност, касаещи такива услуги и/или съдържание от трети страни.

При  осъществяване на достъп до Услугата чрез мобилна мрежа са приложими съответните тарифи за трафик на данни и роуминг, както и други такси на съответния доставчик на услугите.

11. Отговорност и права на потребителя

Вие не можете да използвате Услугата по начин, който води или е вероятно да доведе до прекъсване или увреждане на Услугата по някакъв начин. Също така Вие отговаряте за всички електронни съобщения и съдържание, изпратени до нас от Вашето устройство, и следва да използвате Услугата, устройството си и нашия уебсайт, както и всички форуми, предоставени от www.1002productions.com в рамките на или извън Услугата единствено за законосъобразни цели.

В случаите, когато потребителят приема, че Услугата включва съдържание, което не е подходящо за непълнолетни, Вие се съгласявате да не позволявате на непълнолетните лица да имат достъп до Услугата, освен ако не са под Ваш контрол.

При възникнали дефекти в предоставената Ви от нас Услуга или в случай, че части от нея са неправилни или с дефекти, може да се свържете с “1002 Продъкшънс” ООД, като използвате формуляра за контакти, наличен на www.1002productions.com.

Молим Ви да използвате  регистрирания във Вашия акаунт имейл в случаите, когато ни информирате относно възникнали проблеми и в случаите, когато подавате оплакване.

Потребителят няма право да прехвърля правата и задължения си съгласно тези Условия, освен ако потребителят е получил писмено съгласие за това от страна на www.1002productions.com.

12. Отговорност и права на www.1002productions.com

www.1002productions.com си запазва правото да:

– променя изцяло или частично Общите условия;

– да променя изцяло или частично цените на Услугата.

www.1002productions.com може да осъществи контакт с потребителя по пощата, по телефона, чрез SMS или MMS, имейл или директно посредством Услугата, в рамките на предоставянето на Услугата:

– за целите на информиране по отношение на функционалностите и съдържанието на Услугата;

– във връзка с промоции или други подобни дейности и събития, касаещи Услугата (освен ако потребителят откаже такъв контакт);

Цялата комуникация между www.1002productions.com и потребителя се осъществява в съответствие с политиката за поверителност на www.1002productions.com.     Ние не носим отговорност за смущения в предоставяните услуги от Интернет доставчиците, както и  в мобилните мрежи.

Услугата се предлага денонощно, седем (7) дни в седмицата. Независимо от това, www.1002productions.com не може да гарантира, че Услугата винаги ще бъде предоставяна безпроблемно и без прекъсвания. При възникване на евентуални проблеми или прекъсвания на Услугата, е необходимо да се даде възможност на www.1002productions.com да ги отстрани, без това да се разглежда като нарушаване на тези Условия. www.1002productions.com има правото в разумна степен и срок за справяне с възникналия проблем временно да спре предоставянето на Услугата за целите на надграждане и поддръжка. При невъзможност за отстраняване на проблема стойността на услугата се възстановява на потребителя.

www.1002productions.com има право, изцяло или частично, да прехвърли своите права и задължения на трети страни съгласно настоящите Условия. www.1002productions.com има право и да ангажира подизпълнители за изпълнението на задълженията си по тези Условия.

Всички промени, засягащи обработката на личните данни на нашите потребители, се извършват в съответствие с политиката за поверителност на  www.1002productions.com.

13. Разни

13. 1. Съдебни спорове

Всеки спор между www.1002productions.com и потребителя, се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния  съд.

www.1002productions.com има правото незабавно да прекрати временно или за постоянно договора с потребителя (т.е. Услугата) , когато са налице основателни съмнения, че потребителят е нарушил Общите условия или приложимото законодателство, или ако потребителят използва Услугата по начин, който може да причини вреди на трети страни или на www.1002productions.com.

Тези условия се уреждат и тълкуват съгласно действащото законодателство на Република България.

В случай че потребителят не е доволен от Услугата, наличното съдържание или тези Общи условия, неговата възможност е преустановяване на достъпа до или ползването на Услугата. В този случай потребителят е наясно, че няма да получи обратно никакви заплатени суми и др.

За повече информация относно Услугата или във връзка с функционалностите на Вашия акаунт може да пишете на: info@1002productions.com.

13.2. Общи условия, Политика за използване на бисквитки и Политика за защита на личните данни

Общите условия, Политика за използване на бисквитки и Политика за защита на личните данни, които са неразделна част от ОУ ще бъдат достъпни на Интернет адрес: www.1002productions.com. С използването и регистрирането си в сайта потребителите приемат да се ангажират с тези Общи условия, Политика за използване на бисквитки и Политика за защита на личните данни и да ги спазват.